N​orrsundets Motorbåtsklubb

Gästhamn/Guest Harbor

Ställplats/RV Park

Välkommen till vår gästhamn och ställplats

Norrsundets Motorbåtsklubbs gästhamn och ställplats ligger ca 100 meter ifrån Norrsundets centrum, med tillgång till livsmedelsaffär och bussförbindelse till Gävle (Ca 45 minuters restid)

klubben drivs ideellt av våra medlemmar och våran gästhamn och ställplats är oftast obemannad!

Besöksregler
Öppentider

Gästhamnen och ställplatsen är öppen under sommarsäsongen.

Avgift - 180 SEK/dygn, 200 SEK/dygn Inklusive el

Avgiften inkluderar fri tillgång till toalett, tv-rum, dusch, vatten och sopcontainer för färdsopor

Hamn information

Position: 60°56,8 N 17°08,8 E
Sjökort: 533 SW SE m
Hamn djup: ~2 m 

I våran gästhamn finns plats för cirka 6 gästbåtar

Betalning

Gästhamnsavgiften kan betalas med Swish till nummer 123 236 0717 eller med betalkort (Betalterminalen finns inne klubbhusets entré, ring 076-846 51 20 för kod till dörren).

 1. Parkera/Lägg till 
 2. Ring 076-846 51 20 och uppge ditt regnummer eller båtnamn så får du koden till huset där betalterminal, toalett & dusch finns.
 3. Betala
Ställplats information

Max 48 timmars parkering.

 • Parkering endast tillåten på anvisad plats.                         
 • Vid ställplatsen finns tillgång till 4st eluttag (6A/Uttag).
 • På vår ställplats finns plats för ca 6 - 8 fordon.
Latrintömning

Latrinstömningspump (Finns i förrådet till vänster om klubbhuset)

Welcome to our guest harbor & RV park

Norrsundets Motorbåtsklubb's guest harbor and RV park is located 100 meters from Norrsundet center, with access to grocery store and bus connection to Gävle city (about 45 minutes travel time)

The club is run non-profit by our members and our guest harbor and RV-park is usually unmanned!

visitor rules
Opening hours

The guest harbor and the RV park are open during the summer season

Daily Fee - 180 SEK/Day, 200 SEK/Day including electricity

The daily fee includes free access to toilets,TV room, showers, fresh water and access to garbage container

Harbor information

Position: 60°56,8 N 17°08,8 E
Chart: 533 SW SE m
Harbor depth: ~2 m

In our guest harbor there are room for about 6 visiting boats

Payment

Payment of the set fee must be by card (The payment terminal is located inside the clubhouse entrance, call 076-846 51 20 for code to the door).

 1. Parking/Mooring 
 2. Call 076-846 51 20 and state your car license number or boat name and you will get the code to the house where toilets and showers exist.
 3. Pay
Recreational Vehiclepark information

Max 48 hours parking

 • Vehicles are to be parked parking only at designated location
 • At the RV parking place there is access to 4 outlets (6A/Outlets).
 • In our RV parking there are room for about 6 - 8 visiting vehicles
Black Water Pump out

Black water pump (Located in storage buildings to the left of the clubhouse

Gästhamns- och Ställplatsbestämmelser
Avgift (​180 SEK/dygn, 200 SEK/dygn Inklusive el )
 • Gästande båtar som ankrar/lägger till inom gästhamnsområde samt husbilar/husvagnar som parkerar vid klubbens parkering skall erlägga full avgift.
 • Parkeringstid är max 48 timmar.
 • Parkering av husbilar/husvagnar är endast tillåten på anvisad ställplats, all parkering innanför bommen är förbjudet.
 • Erläggande av fastställd avgift skall ske omgående via Swish på nummer 123 236 0717 eller med betalkort
 • Hamnvärdens eller hamnvakts krav om avgift skall omedelbart åtlydas.
Avfall:
 • Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i därför avsedda kärl.
 • Tömning av septitankar skall ske med hjälp av utrustning som finns i huset till vänster om klubbhuset. (Kostnadsfritt)
 • Kontakta hamnvärden om Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras.
Förtöjning - Ansvar:
 • Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk.
 • Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande båtar eller deras besättningar.
 • Vid tilläggning som kan medföra säkerhetsrisk eller annan fara får gästande båt flyttas av Hamnvärden.
Parkering – Ansvar:
 • Parkering sker på eget ansvar och på egen risk.
 • Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande husbilar/husvagnar.
Grillning – Öppen eld:
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom hamnområdet och på båt. (Brandrisk)
 • Grillning får endast ske på anvisade grillplatser.
Badning – Toalett & Dusch:
 • Det är förbjudet att bada i hamnen. (Olyckrisk pga av vassa föremål på botten)
 • Toalett, dusch och tillgång till tvättmaskin finns inne i klubbhuset. Kontakta hamnvärden om det är låst
Gäster som ej efterlever dessa regler kan avvisas från klubbens gästhamn och ställplats trots erlagd avgift!
Rules for the harbour and RV-parking areas (Recreational Vehicle).
Fee (180 SEK/Day, 200 SEK/Day including electricity)
 • Visiting boats that anchor/berth in the harbour must pay the full fee for the harbour.
 • The fee is also applicable for RV/caravans in the parking areas.
 • Parking time at the club's is max 48 hours.
 • RV/caravan parking is only permitted at the club's RV-parking areas, all other RV/caravan parking is prohibited
 • Payment of the set fee must be by card. (The payment terminal is located inside the clubhouse entrance,
  call 076-846 51 20 for code to the door).
 • Requests from the Harbour Master for the payment of the fee must be immediately complied with.
Waste:
 • Waste must not be washed or thrown into the harbour. Instead it must be placed in the designated container.
 • Emptying the septic tanks will be carried out with the help of equipment found in the House to the left of the clubhouse.
 • Contact the Harbour Master if environmentally-harmful waste, waste oil, batteries, etc., are to be deposited.
Mooring – Responsibility:
 • Mooring in the harbour is the users’ own responsibility and is at the users’ own risk.
 • The Norrsundet Motor Boat Club (Norrsundets Motorbåtsklubb) is not responsible for damages or losses caused by outside persons or for damages/losses caused by visiting boats or their crews.
 • During mooring that can involve a safety risk or other danger, visiting boats may be moved by the Harbour Master.
Parking – Responsibilities:
 • Parking is at your own responsibility and at their own risk.
 • The Norrsundet Motor Boat Club (Norrsundets Motorbåtsklubb) cannot be held responsible for any damages or losses caused by third parties or damages / losses caused by visiting campers / caravans.
Outdoor grilling – Open fires:
 • It is not permitted to light an open fire in the harbour area or on the boats (fires may only be lit at places specially designated for outdoor grilling).
Bathing – Toilet & Shower:
 • It is forbidden to bathe in the harbour.
 • There are toilet and shower facilities and access to a washing machine in the clubhouse. Contact the Harbour Master if this is locked.
Guests that do not observe these rules may be required to leave the club’s harbour, even though the fee has been paid!