Norrsundets Motorbåtsklubb

 

Gästhamn och gästparkering:

 

 

Längst in i hamnen finns vår gästhamn med plats för ca 6 gästande båtar.

Hamndjup ca 2 m

Sjökort 533 SW SE m.

 

Gästhamn 220713 300x200

 

Strax intill vårt klubbhus "Skepparkåken" finns en Ställplats för gästande husbilar.


Betalande gäster har tillgång till toalett, dusch, vatten, kök, tv-rum, tvättmöjlighet och el.
Möjlighet till latrintömning finns för alla gäster (Kontakat klubbens hamnvärd om latrintömningsstationen är låst.)

 
 

Betala gärna gästhamnsavgiften med Swish på nummer: 123 236 0717

 

Gästhamns- och Gästparkeringsbestämmelser

Avgift (150 SEK):
 
Gästande båtar som ankrar/lägger till inom gästhamnsområde samt gästande husbilar/husvagnar vid gästparkeringen skall erlägga full gästhamnsavgift.
Erläggande av fastställd avgift skall ske i gröna röret vid klubbens anslagstavla eller via Swish på nummer 123 236 0717

Hamnvärdens krav om avgift skall omedelbart åtlydas.


Avfall:

Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i därför avsedda kärl.
Tömning av septitankar skall ske med hjälp av utrustning som finns i huset till vänster om klubbhuset.
Kontakta hamnvärden om Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras.


Förtöjning - Ansvar:

Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk.
Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande båtar eller deras besättningar.
Vid tilläggning som kan medföra säkerhetsrisk eller annan fara får gästande båt flyttas av Hamnvärden.

Parkering – Ansvar:

Parkering sker på eget ansvar och på egen risk.
Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande husbilar/husvagnar.


Grillning – Öppen eld:

Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom hamnområdet och på båtarna.
Grillning får endast ske på anvisad grillplats.


Badning – Toalett - Dusch:

Det är förbjudet att bada i hamnen.
Toalett, dusch och tillgång till tvättmaskin finns inne i klubbhuset.
Om det är låst kontakta hamnvärden.

Gäster som ej efterlever dessa regler kan avvisas från klubbens gästhamn trots erlagd avgift!

 

Rules for the harbour and guest parking areas

Fee (150 SEK):
 
Visiting boats that anchor/berth in the harbour must pay the full fee for the harbour.
The fee is also applicable for trailers/mobile homes/caravans in the guest parking areas.
Payment of the set fee must be made in the green tube by the club’s notice board.
Requests from the Harbour Master for the payment of the fee must be immediately complied with.


Waste:
 
Waste must not be washed or thrown into the harbour. Instead it must be placed in the designated container.
Emptying the septic tanks will be carried out with the help of equipment found in the House to the left of the clubhouse.

Contact the Harbour Master if environmentally-harmful waste, waste oil, batteries, etc., are to be deposited.
 

Mooring – Responsibility:

Mooring in the harbour is the users’ own responsibility and is at the users’ own risk.

The Norrsundet Motor Boat Club (Norrsundets Motorbåtsklubb) is not responsible for damages or losses caused by outside persons or for damages/losses caused by visiting boats or their crews. 
During mooring that can involve a safety risk or other danger, visiting boats may be moved by the Harbour Master. Outdoor grilling – Open fires:

It is not permitted to light an open fire in the harbour area or on the boats (fires may only be lit at places specially designated for outdoor grilling).


Parking – Responsibilities:

Parking is at your own responsibility and at their own risk.

The Norrsundet Motor Boat Club (Norrsundets Motorbåtsklubb) cannot be held responsible for any damages or losses caused by third parties or damages / losses caused by visiting campers / caravans.


Bathing – Toilet – Shower:

It is forbidden to bathe in the harbour.

There are toilet and shower facilities and access to a washing machine in the clubhouse. Contact the Harbour Master if this is locked.


Visiting boats that do not observe these rules may be required to leave the club’s harbour, even though the fee has been paid!