Norrsundets Motorbåtsklubb

Välkommen till vår gästhamn och ställplats

NMK's gästhamn ligger ca 100 meter ifrån Norrsundets centrum,
med tillgång till livsmedelsaffär och bussförbindelse till Gävle
(Ca 45 minuters restid)


   
Hamn information

Hamnavgiften är 150 SEK/dag och inkluderar fri tillgång till toalett,
tv-rum, dusch, vatten och tillgång till tvättmaskin.
För el tillkommer 25 SEK/dag
 
Position: 60°56,8 N 17°08,8 E
Sjökort: 533 SW SE m
Hamn djup: ~2 m

I våran gästhamn finns plats för cirka 6 gästbåtar
 
 
Ställplats information

 Max 48 timmars parkering.RV PARK

 

 

Gäster som nyttjar klubbens facliteter betalar 150 SEK/dag.
För el tillkomer 25 SEK/dag

Welcome to our guest harbor & RV park:

NMK's guest harbor is located 100 meters from Norrsundet center,
with access to grocery store and bus connection to Gävle city
(about 45 minutes travel time)


   
Harbor information

The daily fee is 150 SEK/day and includes free access to toilets,TV room, showers, fresh water and a washing machine.
For electricity extra SEK 25/day 
 
Position: 60°56,8 N 17°08,8 E
Chart: 533 SW SE m
Harbor depth: ~2 m

In our guest harbor there are room for about 6 visiting boats
 
 
Recreational Vehiclepark information

RV PARK

Max 48 hours parking.

 

 

RV's that use the club's facilities pay 150 SEK/day.
For electricity extra SEK 25/day

 

Gästhamnsavgiften kan betalas med kontanter i gröna röret vid klubbens anslagstavla

Det går även bra att swisha betalningen till 123 236 0717

 

 

sugtomning

Möjli
ghet till fri latrintömning finns för alla gäster
(Kontakat klubbens hamnvärd om latrintömningsstationen är låst.)

Gästhamns- och Ställplatsbestämmelser

Avgift (150 SEK/Dygn, EL 25 SEK/Dygn)
 
- Gästande båtar som ankrar/lägger till inom gästhamnsområde skall erlägga full gästhamnsavgift.
- Husbilar/husvagnar som parkerar vid klubbens ställplats skall erlägga full avgift om klubbens faciliteter utnyttjas.
- Parkeringstid på klubbens ställplats är max 48 timmar.
-
Parkering av husbilar/husvagnar är endast tillåten på anvisad ställplats, all parkering innanför bommen är förbjudet.
-
Erläggande av fastställd avgift skall ske i gröna röret vid klubbens anslagstavla eller via Swish på nummer 123 236 0717
-
Hamnvärdens eller hamnvakts krav om avgift skall omedelbart åtlydas.

Avfall:

- Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i därför avsedda kärl. (Kostnadsfritt)
- Tömning av septitankar skall ske med hjälp av utrustning som finns i huset till vänster om klubbhuset. (Kostnadsfritt)
- Kontakta hamnvärden om Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras.
 
Förtöjning - Ansvar:

- Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk.
- Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande båtar eller deras besättningar.
- Vid tilläggning som kan medföra säkerhetsrisk eller annan fara får gästande båt flyttas av Hamnvärden.

Parkering – Ansvar:

- Parkering sker på eget ansvar och på egen risk.

- Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande husbilar/husvagnar.

Grillning – Öppen eld:

- Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom hamnområdet och på båt.
- Grillning får endast ske på anvisade grillplatser.


Badning – Toalett & Dusch:

 
- Det är förbjudet att bada i hamnen. 
- Toalett, dusch och tillgång till tvättmaskin finns inne i klubbhuset. Kontakta 
hamnvärden om det är låst

Gäster som ej efterlever dessa regler kan avvisas från klubbens gästhamn och ställplats trots erlagd avgift!

 

Rules for the harbour and RV-parking areas (Recreational Vehicle).

Fee (150 SEK/Day, Electrical 25 SEK/Day):

- Visiting boats that anchor/berth in the harbour must pay the full fee for the harbour.
-The fee is also applicable for RV/caravans in the RV-parking areas if the club's facilities are used.
- Parking time at the club's RV-parking areas is max 48 hours.
- RV/caravan parking is only permitted at the club's RV-parking areas, all other RV/caravan parking is prohibited

- Payment of the set fee must be made in the green tube by the club’s notice board.
- Requests from the Harbour Master for the payment of the fee must be immediately complied with.

Waste:
 
- Waste must not be washed or thrown into the harbour. Instead it must be placed in the designated container. (free of charge)
- Emptying the septic tanks will be carried out with the help of equipment found in the House to the left of the clubhouse. (free of charge)
- Contact the Harbour Master if environmentally-harmful waste, waste oil, batteries, etc., are to be deposited.


Mooring – Responsibility:

- Mooring in the harbour is the users’ own responsibility and is at the users’ own risk.
-
The Norrsundet Motor Boat Club (Norrsundets Motorbåtsklubb) is not responsible for damages or losses caused by outside persons or for damages/losses caused by visiting boats or their crews. 
- During mooring that can involve a safety risk or other danger, visiting boats may be moved by the Harbour Master.

Outdoor grilling – Open fires:

- It is not permitted to light an open fire in the harbour area or on the boats (fires may only be lit at places specially designated for outdoor grilling).

Parking – Responsibilities:

- Parking is at your own responsibility and at their own risk.
- The Norrsundet Motor Boat Club (Norrsundets Motorbåtsklubb) cannot be held responsible for any damages or losses caused by third parties or damages / losses caused by visiting campers / caravans.

Bathing – Toilet & Shower:

- It is forbidden to bathe in the harbour.
- There are toilet and shower facilities and access to a washing machine in the clubhouse. Contact the Harbour Master if this is locked.

Visiting boats that do not observe these rules may be required to leave the club’s harbour, even though the fee has been paid!